ประวัติสมาคม

สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2539 โดยสมาชิกเริ่มก่อตั้งมาจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ประเภท โรงเลื่อย โรงอบ โรงงานผลิตชิ้นส่วน เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ และ ผลิต MDF, Particle Board ในภาคใต้ จำนวน 18 ราย จนปัจจุบัน (ต้นปี 2548) ได้มีการขยายจำนวนสมาชิกไปสู่ผู้ประกอบการจากส่วนต่างๆ ของประเทศ ทั้งจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ผลิตของเล่นจากไม้ยางพารา และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง มีจำนวนสมาชิกรวมทั้งสิ้นกว่า 100 ราย

วัตถุประสงค์
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางการพบปะ หารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และปัญหาอุปสรรคในการประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรมไม้ยางพารา
  • เพื่อเป็นตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในการประสานนโยบาย และดำเนินงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน
  • เพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพารา
  • เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีให้กับสมาชิก
ประเภทสมาชิก

สมาชิกของสมาคมฯ   แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • สมาชิกประเภทสามัญ  ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับวัตถุดิบการแปรรูป การผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  • สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  • สมาชิกกิตติมศักดิ์   ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ทรงคุณวุฒิ หรือมีอุปการคุณต่อสมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมฯ   มีมติให้เป็นสมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์
ค่าธรรมเนียม

ประเภทสมาชิก ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าบำรุงสมาชิก รวม

สามัญรายปี

5,000

10,000

15,000

วิสามัญรายปี

5,000

5,000

10,000

 

 
 
 

<< กลับหน้าเกี่ยวกับสมาคม