คณะกรรมการสมาคมฯ
 

คณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
วาระปี พ.ศ. 2559-2561

 
นายกสมาคม
นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์
       
อุปนายก
       
MEMBER MEMBER MEMBER MEMBER
นายวิถี  สุพิทักษ์
อุปนายก
นายกฤช ยังวนิชเศรษฐ์
อุปนายก
นายวีระ เจนเจริญวงศ์
อุปนายก
นายสมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์
อุปนายก
 

 

   
MEMBER MEMBER MEMBER MEMBER
นายอดิศร ตันเองช่วน
อุปนายก
นายประชา งามรัตกุล 
อุปนายก
นายประเสริฐ สันติไชยกุล 
อุปนายก
นายปัญญา ตันติพาณิชย์กุล
อุปนายก
       
MEMBER MEMBER MEMBER MEMBER
นางวานิช พันธ์พิพัฒน์ 
อุปนายก
คุณศุภลักษณ์ เตียววนากูล
อุปนายก

นายอุดม ปัญโญ
อุปนายก

นายเจษฎา อังวิทยาธร
อุปนายก
       
MEMBER MEMBER MEMBER MEMBER
นายอิทธิภัทร์ ศิริเสรีวัฒนา
อุปนายก
นายสุรพงษ์ พจนเมธา
อุปนายก
นายเพชร ศรีหล่มศัก
อุปนายก
นายสนอง กองกุล
อุปนายก
       
       
เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม
MEMBER MEMBER MEMBER MEMBER
นายธนภณ  ตรีสุขเกษม
เลขาธิการ
นายภาคภูมิ  ศรีสุทธิสุริยา
เหรัญญิก
นางสาวโสภาภรณ์ คล้ายทอง
นายทะเบียน
นางสาวษตบงกช  ผู้พัฒน์
ปฎิคม
       
       
รองเลขาธิการ
 
MEMBER MEMBER MEMBER MEMBER
นายวนัส  วิระพรสวรรค์
รองเลขาธิการ
นายธนพจน์  ศุภศรี
รองเลขาธิการ
นายอัครินทร์   วงศ์อภิรัตน์
รองเลขาธิการ
นายภรภัทร โรจนมงคล
รองเลขาธิการ
       
MEMBER MEMBER MEMBER MEMBER
นายกิตติภัทร์ เจนเจริญวงศ์
รองเลขาธิการ
  นายพงศธัช  นุกิจรังสรรค์
รองเลขาธิการ
นายอภิชาต พาณิชกุล    
รองเลขาธิการ
นายธวัชชัย เหลืองวรพันธ์      
รองเลขาธิการ
       

                               

กรรมการ
MEMBER MEMBER MEMBER MEMBER
นายวิชา ศรีพุธสมบูรณ์  
กรรมการ
นายณัฎฐพงศ์ มีพัฒน์
กรรมการ
 นายจอง วี เวน
กรรมการ
นายสันติ ศรีวุฒิชาญ 
กรรมการ
       
MEMBER MEMBER MEMBER MEMBER
 นายพิทักษ์ พฤกษานุศักดิ์
กรรมการ
นายมนต์ชัย เจนเจริญวงศ์
กรรมการ
นายศรศักดิ์ อังศุภานิช
กรรมการ
นายอึง จี เหลียง
กรรมการ
       
MEMBER MEMBER MEMBER MEMBER
 นายหวาง เต็ง เซี้ย
กรรมการ
 นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์
กรรมการ
   นายปัตถสิทธิ์ เจะมุสา
กรรมการ
นายบัญชา วงศ์เจริญ
กรรมการ
     
MEMBER MEMBER MEMBER MEMBER
 นายวิระชัย นาสมใจ
กรรมการ
นายพรศักดิ์ งามรัตนกุล
กรรมการ
นายพิษณุ หุตะวัฒน
กรรมการ
นางสาวจิตรา หวังภัทรวานิช
กรรมการ
     
MEMBER MEMBER MEMBER  
นางสาวภัคร์ภัสสร มุสิกะเจียม
กรรมการ
นายจรัส  วิโนทกะ
กรรมการ
นายจริน  จุติโชติ
กรรมการ
 
     
 
ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจไม้ยางพารา / Advisor
 1. ดร.นิคม แหลมสัก                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. รศ.ทรงกลด จารุมณี             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์       อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ลาดกะบัง)      
 4. ดร.วาริท เจาะจิตร                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 5. อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 6. นายมนัส  ศุภชีวะกุล  
 7. อธิบดีกรมป่าไม้  
 8. อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 9. ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคใต้     
 10. นายกสมาคมธุรกิจไม้ 
 11. นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
 12. นายกสมาคมอุตสาหกรรมไม้ยางฯภาคตะวันออก 
 13. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 14. ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย    
 

 

 

<< กลับหน้าเกี่ยวกับสมาคม