วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์
 

 
พันธกิจ
 

ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทย ในการเสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ดังนี้

 1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทยมีผลผลิตที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 2. มีการวิจัยพัฒนาด้านการผลิต เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
 3. เร่งรัด ผลักดัน การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก
 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนด้านไม้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ไม้ยางพารา เป็นไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco-Friendly Wood
 6. การขยายลู่ทางด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราในตลาดต่างประเทศ
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต
และมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    แผนงาน      

  1. จัดอบรม /สัมมนา ห้วข้อหลักสูตรต่างๆให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรของสถานประกอบการ
  2. เสาะแสวงหาแหล่งทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่สมาชิก และผู้ประกอบการ

   
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การแก้ไข ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดจากกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
จากภาครัฐ และการค้าระหว่างประเทศ

    แผนงาน

  1. รวบรวม นำเสนอ ปัญหา อุปสรรคจากกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ต่อการประกอบการ ตลอดจนเร่งรัด  ติดตามการดำเนินการต่อหน่วยงานภาครัฐ  
  2. ศึกษา ติดตาม  กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดทางการค้า ระหว่างประเทศ และเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม

   
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การวิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยี

    แผนงาน

  1. การนำเสนอ  สนับสนุน การวิจัยเทคโนโลยีด้านการผลิต เพื่อลดการสูญเสีย
   การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนาด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้ทันสมัย
   และทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
  2. ให้ความร่วมมือในการวิจัย พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ยางพาราทั้งระบบ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4     การสร้างภาพลักษณ์ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และขยายช่องทางแลลู่ทางด้านการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    แผนงาน

  1. การจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
  2. การให้การรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา Eco – Friendly Wood
  3. การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และจัดคณะผู้แทนการค้าไปพบปะ – เจรจาธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
  4. เสริมสร้าง ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง

   
 
 

 

<< กลับหน้าเกี่ยวกับสมาคม