HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

ครม.เห็นชอบให้ยกเลิกอากรขาออกไม้ยางพาราแปรรูป 3 % แล้ว !!!!
 

3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่ง พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การยกเว้นการจัดเก็บอากรขาออกหนังดิบโค กระบือ และไม้ยางพาราแปรรูป)
              คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขอยกเว้นการจัดเก็บอากรขาออกหนังดิบโค กระบือ และ ไม้ยางพาราแปรรูป และเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การยกเว้นการจัดเก็บอากรขาออกหนังดิบโค กระบือ และไม้ยางพาราแปรรูป) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ข้อเท็จจริง

           กระทรวงการคลังเสนอว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ผู้ค้าหนังดิบ และผู้ส่งออกหนังดิบ และสมาคมผู้ผลิตไม้ยางพาราไทย ขอให้พิจารณายกเว้นการจัดเก็บอากรขาออกหนังดิบโคและกระบือ และไม้ยางพาราแปรรูปเพื่อบรรเทาปัญหาวิกฤตทางด้านราคาและภาวะผลผลิตในประเทศที่ล้นตลาดอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ประกอบ อุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศที่ใช้สินค้าทั้ง 2 ชนิดเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทำให้ยอดสั่งซื้อสินค้าทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้ชะลอตัวลง จึงเป็นผลทำให้ไม่สามารถรับซื้อผลผลิตดังกล่าวจากผู้ประกอบการผลิตสินค้าในประเทศได้ทั้งหมด
สาระสำคัญของร่างประกาศ
ยกเว้นการจัดเก็บอากรขาออกหนังดิบโค กระบือ และไม้ยางพาราแปรรูป ดังนี้

 

 

สินค้า

อัตราภาษี

อัตราปัจจุบัน

อัตราใหม่

หนังดิบโค และกระบือ

5 บาท/กิโลกรั

ยกเว้นอากร

ไม้และไม้แปรรูปที่ได้จากต้นยางตระกูลฮีเวีย

อัตราร้อยละ 3

ยกเว้นอากร

 

ที่มา :  http://www.thaigov.go.th         

 
 

 

 
  นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าร่วมกิจกรรม Ready for EUDR in Thailand : RAOT พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล
  นายกสมาคมฯให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
  เข้าร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์สมาคมน้ำยางข้นไทย
  Congratulations to the new President of Thai Hevea Wood Association
  เข้าพบและแสดงความยินดีกับประธานบอร์ด กยท.
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

กรกฏาคม 2567
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com