HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

ครม.เห็นชอบให้ยกเลิกอากรขาออกไม้ยางพาราแปรรูป 3 % แล้ว !!!!
 

3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่ง พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การยกเว้นการจัดเก็บอากรขาออกหนังดิบโค กระบือ และไม้ยางพาราแปรรูป)
              คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขอยกเว้นการจัดเก็บอากรขาออกหนังดิบโค กระบือ และ ไม้ยางพาราแปรรูป และเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (การยกเว้นการจัดเก็บอากรขาออกหนังดิบโค กระบือ และไม้ยางพาราแปรรูป) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ข้อเท็จจริง

           กระทรวงการคลังเสนอว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ผู้ค้าหนังดิบ และผู้ส่งออกหนังดิบ และสมาคมผู้ผลิตไม้ยางพาราไทย ขอให้พิจารณายกเว้นการจัดเก็บอากรขาออกหนังดิบโคและกระบือ และไม้ยางพาราแปรรูปเพื่อบรรเทาปัญหาวิกฤตทางด้านราคาและภาวะผลผลิตในประเทศที่ล้นตลาดอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ประกอบ อุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศที่ใช้สินค้าทั้ง 2 ชนิดเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทำให้ยอดสั่งซื้อสินค้าทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้ชะลอตัวลง จึงเป็นผลทำให้ไม่สามารถรับซื้อผลผลิตดังกล่าวจากผู้ประกอบการผลิตสินค้าในประเทศได้ทั้งหมด
สาระสำคัญของร่างประกาศ
ยกเว้นการจัดเก็บอากรขาออกหนังดิบโค กระบือ และไม้ยางพาราแปรรูป ดังนี้

 

 

สินค้า

อัตราภาษี

อัตราปัจจุบัน

อัตราใหม่

หนังดิบโค และกระบือ

5 บาท/กิโลกรั

ยกเว้นอากร

ไม้และไม้แปรรูปที่ได้จากต้นยางตระกูลฮีเวีย

อัตราร้อยละ 3

ยกเว้นอากร

 

ที่มา :  http://www.thaigov.go.th         

 
 

 

 
  การอบรมหลักสูตร การลับคมใบเลื่อยฯ
  นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมงานละศีลอดและพบปะท่านกงสุลใหญ่แห่งอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา
  งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ สมาคมน้ำยางข้นไทย ประจำปี 2562
  ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Supporting the use of the RFD NSW system to facilitate legality verification and supply chain control for smallholder rubber wood
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

มิถุนายน 2562
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com