HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย
 

ด้วยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อที่จะนำเสนอให้เป็นนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าวให้มีความยั่งยืนต่อไป  รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยได้กำหนดจัดสัมมนาตามภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                     วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒ โรงแรมหรรษาเจบี จังหวัดสงขลา                     วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๓ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง              วันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๔ โรงแรมเพรสซิเดนท์ จังหวัดอุดรธานี                  วันที่  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เนื่องจากอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูป เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญของประเทศ และด้วยปัจจุบันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดังกล่าวมักประสบกับภัยคุกคามที่เกิดจากการกีดกันทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรการผลิตต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา เรียนรู้ผลกระทบจากภัยคุกคาม ตลอดจนศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว และพิจารณาเห็นว่าการสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่าน ในการนำความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดไปประยุกต์ใช้ จึงประสงค์ขอให้ประชาสัมพันธ์ และเชิญท่านหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ คุณสุดารัตน์ หรือ คุณปัญญาพร โทรศัพท์ 02 615 0762 หรือ 063 592 5692 E-mail sudarat.price@gmail.com

 
 

 

 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธงาน DELHI WOOD 2018
  ประมวลภาพกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ปี 2560
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
  การประชุมร่วม และเจรจาการค้า ณ เมืองก้านโจว มณฑลเจียงซี สาธารรัฐประชาชนจีน
  ขอเชิญร่วมการจัดสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

มกราคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com