HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย
 

ด้วยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อที่จะนำเสนอให้เป็นนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าวให้มีความยั่งยืนต่อไป  รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยได้กำหนดจัดสัมมนาตามภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                     วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒ โรงแรมหรรษาเจบี จังหวัดสงขลา                     วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๓ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง              วันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๔ โรงแรมเพรสซิเดนท์ จังหวัดอุดรธานี                  วันที่  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เนื่องจากอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูป เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญของประเทศ และด้วยปัจจุบันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดังกล่าวมักประสบกับภัยคุกคามที่เกิดจากการกีดกันทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรการผลิตต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา เรียนรู้ผลกระทบจากภัยคุกคาม ตลอดจนศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว และพิจารณาเห็นว่าการสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่าน ในการนำความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดไปประยุกต์ใช้ จึงประสงค์ขอให้ประชาสัมพันธ์ และเชิญท่านหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ คุณสุดารัตน์ หรือ คุณปัญญาพร โทรศัพท์ 02 615 0762 หรือ 063 592 5692 E-mail sudarat.price@gmail.com

 
 

 

 
  ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Supporting the use of the RFD NSW system to facilitate legality verification and supply chain control for smallholder rubber wood
  พิธีการทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
  การประชุม หารือ เรื่องสถานการณ์ในตลาดจีนและแนวทางแก้ไข
  การประชุมคณะทำงาน Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 6/2561
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

มีนาคม 2562
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com