HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

ขอเชิญร่วมการจัดสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย
 

ด้วยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๒  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย เพื่อที่จะนำเสนอให้เป็นนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าวให้มีความยั่งยืนต่อไป รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ  โดยได้กำหนดจัดสัมมนาตามภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ โรงแรมวังใต้   จังหวัดสุราษฎร์ธานี          วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖o

ครั้งที่ ๒ วิทยาลัยเทคนิคตราด จังหวัดตราด          วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖o

ครั้งที่ ๓ โรงแรมพาราไดซ์  จังหวัดอุดรธานี          วันที่  ๔  สิงหาคม   ๒๕๖o

เนื่องจากอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูป เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญของประเทศ และด้วยปัจจุบันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดังกล่าวมักประสบกับภัยคุกคามที่เกิดจากการกีดกันทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรการผลิตต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา เรียนรู้ผลกระทบจากภัยคุกคาม ตลอดจนศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว และพิจารณาเห็นว่าการสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่าน ในการนำความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดไปประยุกต์ใช้ จึงประสงค์ขอเชิญท่านหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณศิริลักษณ์ หมั่นเพียร (แนน) โทร. 06 3592 5692

 
 

 

 
  การประชุม หารือ เรื่องสถานการณ์ในตลาดจีนและแนวทางแก้ไข
  การประชุมคณะทำงาน Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 6/2561
  ผู้แทนสมาคมฯ ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน FSC
  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนาจีน ครบรอบ 69 ปี
  การประชุมเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 1 (5 จังหวัด)
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

ตุลาคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com