HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

ขอเชิญร่วมการจัดสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย
 

ด้วยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๒  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย เพื่อที่จะนำเสนอให้เป็นนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าวให้มีความยั่งยืนต่อไป รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ  โดยได้กำหนดจัดสัมมนาตามภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ โรงแรมวังใต้   จังหวัดสุราษฎร์ธานี          วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖o

ครั้งที่ ๒ วิทยาลัยเทคนิคตราด จังหวัดตราด          วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖o

ครั้งที่ ๓ โรงแรมพาราไดซ์  จังหวัดอุดรธานี          วันที่  ๔  สิงหาคม   ๒๕๖o

เนื่องจากอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูป เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญของประเทศ และด้วยปัจจุบันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดังกล่าวมักประสบกับภัยคุกคามที่เกิดจากการกีดกันทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรการผลิตต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา เรียนรู้ผลกระทบจากภัยคุกคาม ตลอดจนศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว และพิจารณาเห็นว่าการสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่าน ในการนำความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดไปประยุกต์ใช้ จึงประสงค์ขอเชิญท่านหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณศิริลักษณ์ หมั่นเพียร (แนน) โทร. 06 3592 5692

 
 

 

 
  การอบรมหลักสูตร การลับคมใบเลื่อยฯ
  นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมงานละศีลอดและพบปะท่านกงสุลใหญ่แห่งอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา
  งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ สมาคมน้ำยางข้นไทย ประจำปี 2562
  ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Supporting the use of the RFD NSW system to facilitate legality verification and supply chain control for smallholder rubber wood
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

มิถุนายน 2562
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com