HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....
 

ด้วย สำนักงานกระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดี ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 
 

 

 
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม การปรับปรุงคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมการผลิต
  EU เชิญผู้แทนภาคเอกชน พบเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล เรื่อง VPA FLEGT ระหว่างไทย - EU
  การประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 4 (JEM4)
  สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมลงนาม MOU กับสมาคมผู้นำเข้าเกาหลี
  ประชุมคณะทำงานยกร่างแก้ไขมาตรฐาน มอก.2423-2552 ครั้งที่ 1/2561
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

กรกฏาคม 2561
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com