HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Supporting the use of the RFD NSW system to facilitate legality verification and supply chain control for smallholder rubber wood
 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Supporting the use of the RFD NSW system to facilitate legality verification and supply chain control for smallholder rubber wood สนับสนุนโดย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

วัตถุประสงค์ เพื่อพิสูจน์ ข้อแตกต่างในการนำระบบ RFD National Single Window มาใช้ในการแสดงความถูกต้องตามกฎหมายในกระบวนการควบคุมการนำเคลื่อนที่ไม้ยางพารา และการให้การรับรอง และอนุญาตสำหรับไม้ยางพาราที่มาจากที่ดินเอกชน

 

 

สอบถามรายละเอียด/สมัคร ได้ที่ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 

โทร 0 7444 6220 / 0 7421 3419

อีเมล์ tpa2553@hotmail.com

ภายในวันที่ 18 มกราคม นี้

 
 

 

 
  การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2562
  การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบมาตรฐาน มอก.2861
  การประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมมาตรการเร่งรัดการใช้และผลักดันการส่งออกยางพารา
  การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาราคายางพาราร่วมกับผู้ประกอบกิจการยาง
  ผู้แทนสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยหารือร่วมกับทูตพาณิชย์
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

พฤศจิกายน 2562
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com