HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Supporting the use of the RFD NSW system to facilitate legality verification and supply chain control for smallholder rubber wood
 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Supporting the use of the RFD NSW system to facilitate legality verification and supply chain control for smallholder rubber wood สนับสนุนโดย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

วัตถุประสงค์ เพื่อพิสูจน์ ข้อแตกต่างในการนำระบบ RFD National Single Window มาใช้ในการแสดงความถูกต้องตามกฎหมายในกระบวนการควบคุมการนำเคลื่อนที่ไม้ยางพารา และการให้การรับรอง และอนุญาตสำหรับไม้ยางพาราที่มาจากที่ดินเอกชน

 

 

สอบถามรายละเอียด/สมัคร ได้ที่ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 

โทร 0 7444 6220 / 0 7421 3419

อีเมล์ tpa2553@hotmail.com

ภายในวันที่ 18 มกราคม นี้

 
 

 

 
  งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ สมาคมน้ำยางข้นไทย ประจำปี 2562
  ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
  พิธีการทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
  การประชุม หารือ เรื่องสถานการณ์ในตลาดจีนและแนวทางแก้ไข
  การประชุมคณะทำงาน Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 6/2561
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

พฤษภาคม 2562
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com