HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

จากอดีต….สู่ปัจจุบันและอนาคต ของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
 

   ในช่วงปี พ.ศ. 2537- 38 ได้มีการพบปะ พูดคุยและปรึกษาหารือกันของผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ยะลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆของการประกอบการด้านอุตสาหกรรมไม้ยางพาราซึ่งมีมากมายโดยเฉพาะ ในภาครัฐซึ่งเน้นนโยบายควบคุม ปราบปรามมากกว่าการพัฒนาส่งเสริม และความไม่ชัดเจนในภาครัฐในองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งที่อุตสาหกรรมไม้ยางพารามีศักยภาพและความสำคัญที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและภาครัฐ  ถึงแม้จะมีการนำเสนอผ่านบางองค์กรก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างจริงจังเนื่องจากขาดตัวแทนซึ่งเป็นแกนนำหลัก จึงได้นำมาสู่การแสดงความคิดเห็นหลายครั้งหลายคราว่าน่าจะมีการรวมกันก่อตั้งองค์กรด้านอุตสาหกรรมไม้ยางพาราโดยตรง   จนกระทั่งในปลายปี พ.ศ. 2538  ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมไม้ยางพารา จำนวน 18 ราย จากประเภทโรงเลื่อย โรงอบ โรงงานผลิตชิ้นส่วน เครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิต MDF/Particle Board ผลิตไม้อัด ได้ร่วมกันประชุมหารือและได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นองค์กรใหม่ โดยจดทะเบียนเป็นสมาคม โดยให้ใช้ชื่อ “สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย” และเป็นภาษาอังกฤษว่า  “The Thai Parawood Association”  โดยมี นายวิทยา  งานทวี  นายกมล พูลสวัสดิ์ และนายปฏิภาณ คชภักดี เป็นคณะกรรมการก่อตั้ง  ดำเนินการขอจดทะเบียนสมาคมฯ ต่อสำนักงานนายทะเบียนสมาคมการค้าจังหวัดสงขลา และได้รับการจดทะเบียนในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2539   และมีเลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรก โดยมี นายวิทยา  งานทวี ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนแรก และมีคณะกรรมการชุดแรกจำนวน 9 คน จากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม และครอบคลุมทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาให้เป็นที่ตั้งสำนักงานที่ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาห กรรมภาคใต้  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

   ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ได้มีการจัดงานสถาปนาสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราขึ้น ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษ(ในขณะนั้น)เป็นประธานในการสถาปนา มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนจากทุกส่วนร่วมเป็นเกียรติ ประมาณ 250 คน

   จากปี พ.ศ. 2538 – 2549 (ปัจจุบัน) สมาคมฯได้มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกิดจากการกำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดำเนินงานโดยคณะกรรมการสมาคมฯซึ่งอยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีนายวิทยา งานทวี เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-ปัจจุบันมีคณะกรรมการสมาคมฯรวม 5 สมัย ปัจจุบันมีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 27 คนที่มาจากเกือบทุกจังหวัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการฯ และมีเจ้าหน้าที่สมาคมฯรวม 2 คน

   จนถึงปี 2549 ได้มีการขยายฐานสมาชิกจาก 18 รายเป็น 110 ราย จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปไม้ยางพารา ได้ขยายวงกว้างไปสู่องค์กรเกษตรกรชาวสวนยางพาราและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเกือบทุกภาคส่วน จากภาคใต้สู่ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้มีการดำเนินการในหลายด้านที่มุ่งเน้นไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ ประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในด้านต่างๆของสมาชิกและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไม้ยางพาราเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ยางพาราทั้งระบบของไทย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • รวบรวมปัญหาอุปสรรคต่างๆในการประกอบการ และหาแนวทางแก้ไขให้แก่สมาชิกและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ได้มีการนำเสนอประเด็นปัญหาด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่ล้าสมัยและด้านอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบการด้านการส่งออกและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อทุกรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

 • นำเสนอ ผลักดัน และมีส่วนร่วมต่อภาครัฐให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ยางพาราอย่างครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ไม้ยางพาราอยู่ในยุทธศาสตร์ยางพาราครบวงจร (2542-2546)
 • ร่วมแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางและอุตสาหกรรมไม้ยางพารา เนื่องจากประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและรัฐบาลมีปัญหาด้านงบประมาณ โดยการทำโครงการความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางพาราในปี พ.ศ. 2543  และจัดกิจกรรมผู้ซื้อ-พบผู้ขาย ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
 • ให้การส่งเสริม สนับสนุนสมาชิกและผู้ประกอบการในการขยายลู่ทางด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2538-2549ได้จัดคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไปขยายลู่ทางด้านการตลาดและเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า ณ ประเทศญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา  จีน  ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น

 ได้เข้าร่วมโครงการ Thailand Furniture Mart ของกรมส่งเสริมการส่งออก โดยการเช่าพื้นที่เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าของสมาชิกใน Thailand Furniture Mart  ในปี 2544-2546    และร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าในประเทศ ในปี พ.ศ. 2545 , 2548

 • เผยแพร่ข้อมูล-ข่าวสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบการและการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ยางพาราทั้งระบบ  โดยผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเลคโทรนิกส์
 • ให้การสนับสนุนการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ ปรับปรุง พัฒนาด้านต่างๆแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง   ได้แก่   การจัดทำ 5 ส.  ISO 9000 , 14000 เป็นต้น
 • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดทำแผ่นพับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ไม้ยางพาราและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้ใช้ต่างประเทศว่าไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มาจากการปลูก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  (ECO-FRIENDLY WOOD)
 • กำหนดมาตรฐานไม้ยางพาราแปรรูป และราคากลางไม้ยางพาราแปรรูป ของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เพื่อใช้ในการซื้อ-ขายไม้ยางพาราแปรรูป
 • เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมไม้ประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทย
 • การร่วมดำเนินงานโครงการต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่
  • โครงการใช้ประโยชน์ไม้ยางพาราและการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์กรป่าไม้เขตร้อน(ITTO) กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการส่งออกและสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ในปี พ.ศ. 2543 – 49 ในการจัดอบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการผลิตและการตลาด เป็นต้น  
  • โครงการเตรียมการรับรอง FSC เพื่อการส่งออก ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ในปี พ.ศ. 2543
  • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่แห่งชาติ (NNEC) และ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur Creation :NEC) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในปี  พ.ศ. 2547-49
  • โครงการ BEST  PRACTICE อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปของไทย ร่วมกับ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
  • ร่วมกับส่วนอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและคอมโพสิท สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูล ประสบการณ์ด้านการผลิตแก่ผู้ประกอบการ
  • ร่วมกับ กรมส่งเสริมการส่งออก ในการจัดสัมมนา  จัดผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการตลาด เป็นต้น
 • ร่วมผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนการตั้งชมรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในจังหวัดต่างๆในภาคใต้ ซึ่งได้มีการตั้งชมรม ดังนี้ ชมรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราจังหวัดยะลา ตรัง สุราษฎร์ธานี สงขลาและนครศรีธรรมราช เป็นต้น
 • จัดการอบรม หัวข้อต่างๆ ด้าน การผลิต การบริหาร การจัดการ ให้แก่บุคลากรในทุกระดับ โดยการเชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ได้แก่ หัวข้อเรื่อ เทคนิคการลับคมใบเลื่อย  การเลื่อย การอบไม้ การทำสีไม้ การจัดการอุตสาหกรรมไม้ยางพารา  ความรู้เกี่ยวกับ Benchmarking  เป็นต้น
 • จัดการประชุม สัมมนา เสวนา ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่  เรื่อง อุตสาหกรรมไม้ยางพารา  ทางสู้วิกฤตอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้   ยุทธศาสตร์การพัฒนาไม้ยางพารา ฯลฯ
 • ส่งผู้แทนร่วมศึกษาดูงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์  ณ ประเทศฟินแลนด์  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศมาเลเซีย
 • ให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการวิจัย ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ธนาคารแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น

  จากอดีต ถึงปัจจุบัน จากปี พ.ศ. 2539 -2549   นับเวลารวม 10 ปี ที่ได้มีการก่อตั้งสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราขึ้นมา จากผลงานที่ผ่านมาคงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโต และการพัฒนาของสมาคมฯ ซึ่งถึงแม้จะเป็นองค์กรเอกชนองค์กรหนึ่งที่มีอายุไม่มากนักเมือเทียบกับองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ยางพาราของประเทศไทย ที่สามารถสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประเทศชาติ เหมือนดั่ง ต้นกล้ายางพาราที่เติบโตเป็นต้นยางและก่อให้เกิดผลผลิตที่สามารถสร้างมูลค่าแก่เจ้าของและเศรษฐกิจของประเทศ  ได้ดั่งนั้น

 
 

 

 
  การอบรมหลักสูตร การลับคมใบเลื่อยฯ
  นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมงานละศีลอดและพบปะท่านกงสุลใหญ่แห่งอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา
  งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ สมาคมน้ำยางข้นไทย ประจำปี 2562
  ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Supporting the use of the RFD NSW system to facilitate legality verification and supply chain control for smallholder rubber wood
  more
 

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

มิถุนายน 2562
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com