HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

   
การร่วมการประชุมหารือกับผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม 
ด้วย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดการประชุมหารือกับผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและความต้องการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มเครือข่ายไม้ยางพารา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ในก...

Read

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมการผลิต 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับ บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ  เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมการผลิต ณ ห้องคิริน ชั้น 10  โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่...

Read

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Flagship นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการจัดงาน SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กำหนดจัดประชุม การเตรียมความพร้อมโครงการ Flagship นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดงาน SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกระจูด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 อ.หาดใหญ่ จ.ส...

Read

การประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงาน SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดการประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงาน SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0  ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอ...

Read

นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย พร้อมด้วย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเรื่อง สถานการณ์ค่าเงินบาทและปัจจัยของสงครามการค้าโลกที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย/โลก เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องวิวัฒนไชย ชั้น 5 อาคาร 1 ธนาคารแห่ง...

Read

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม การปรับปรุงคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมการผลิต 
ด้วย สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ ส.อ.ท. และ บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด กำหนดจัดการอบรม เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมผลิตไม้ยางพารา ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องคิริน โรงแรมลีการ...

Read

EU เชิญผู้แทนภาคเอกชน พบเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล เรื่อง VPA FLEGT ระหว่างไทย - EU 
ด้วย EU เชิญผู้แทนภาคเอกชน พบเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล เรื่อง VPA FLEGT ระหว่างไทย - EU ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ ในการนี้  ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

Read

การประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 4 (JEM4) 
ด้วยกรมป่าไม้ กำหนดจัด การประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 4 (JEM4) ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ ในการนี้ นายจางจุ้น แซ่เตียว สมาชิกสมาคมฯ / ผู้แทนจากบริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด พร...

Read

สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมลงนาม MOU กับสมาคมผู้นำเข้าเกาหลี 
ด้วยสมาคมผู้นำเข้าเกาหลี (Korea Importer Association-KOIMA) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมการลงนามคู่สัญญาข้อตกลงทางการค้าและการลงทุน (MOU) ที่สำคัญจำนวน 5 คู่สัญญา ซึ่ง สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้ร่วมลงนามกับสมาคมผู้นำเข้าเกาหลี (KOIMA) ในการร่วมกันพัฒนาสิ...

Read

ประชุมคณะทำงานยกร่างแก้ไขมาตรฐาน มอก.2423-2552 ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. ได้มีการประชุมคณะทำงานยกร่างแก้ไขมาตรฐาน มอก.2423-2552 ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักงานสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมี คุณสมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์ ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วย คุณอิทธิพัทธ์ ศิริเสรีวัฒนา คุณธีระศักดิ์ ลออศิริงาม และ คุณธนพจน์...

Read

ประชุมคณะอนุกรรมการ FLEGT VPA ครั้งที่ 3/2561 
ด้วย สำนักงานเลขานุการไทย - อียูเฟล็กที กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า จากสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3/2561 ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกเที่ยมคมกฤต กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประลอง ดำรงไทย ผ...

Read

ประชุมชี้แจง รายละเอียดกิจกรรมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไม้ยางพารา จังหวัดยะลา 
ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา กำหนดจัดประชุมชี้แจง รายละเอียดกิจกรรมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไม้ยางพารา จังหวัดยะลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดยะลา ในการนี้ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว...

Read

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....  
ด้วย สำนักงานกระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดี ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ เจ...

Read

นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยร่วมลงนาม MOU และให้สัมภาษณ์สื่อในประเทศจีน 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนการค้าไม้ยางพารา เข้าพบหน่วยงานรัฐบาลเมืองหนานคัง / ก้านโจว เพื่อลงนาม MOU ทั้งนี้ในวันดังกล่าว นายนิกรฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศจีน โดยสามารถอ่านข่าวได้ทาง https://mp.weixin.qq.com/s/FHTxa...

Read

ขอแสดงความยินดี นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย วาระปี 2561 - 2563 
ขอแสดงความยินดี นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัด ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย วาระปี 2561-2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561...

Read

คณะผู้แทนการค้าไม้ยางพารา ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมงาน The Fifth China Furniture Industry Expo ณ เมืองหนานคัง และงาน Sylva Wood 2018 ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณะผู้แทนการค้าไม้ยางพารา ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมงาน The Fifth China Furniture Industry Expo ณ เมืองหนานคัง และงาน Sylva Wood 2018 ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-25 มิถุนายน 2561...

Read

การประชุมคณะทำงาน Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 3/2561 
ข่าวกิจกรรมวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 วันนี้เวลา 09.30 น. คุณพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ ผู้แทนจาก บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) และ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วม การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ระหว่าง ประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 3/2561&nb...

Read

การประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 
ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สงขลา โรงแรม หรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ จ.สงขลา...

Read

การประชุมวิชาการ การผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์ 
ข่าวกิจกรรม วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 วันนี้เวลา 09.00 น. คุณธีระศักดิ์ฯ ผู้แทนจากบริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด และ ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วม การประชุมวิชาการ การผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์  ซึ่งจัดโดย สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ การยางแห่งประเทศไทย (ก...

Read

การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมการผลิต 
บริษัท ซินเทค อินเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมการผลิต ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องสัมมนาวังวาดี รีสอร์ท จ.พัทลุง...

Read

   

 

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

กันยายน 2562
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com