HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

   
กยท. จับมือสมาคมธุรกิจไม้ยางฯ บริหารจัดการไม้ยางพารา 
  ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. ให้ความสำคัญในการสร้างมาตรฐานการซื้อขายไม้ยางในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยในแต่ละปีจะมีเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องโค่นยาง เพื่อดำเนินการปลูกใหม่อาจปลูกแทนด้วยยางพารา หรือไม้เศรษฐกิจอื่นหลา...

Read

กยท. พร้อมขับเคลื่อน จัดการไม้ยางพารา 
กยท. พร้อมขับเคลื่อน จัดการไม้ยางพารา กรุงเทพฯ--การยางแห่งประเทศไทย สร้างมาตรฐานการซื้อขายไม้ยาง ราคาเหมาะสม และเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับบริษัท กรีนพาราวู้ด จำกัด หารือการบริหารจัดการไม้ยางพารา มุ่งเน้นสร้างมาตรฐานการซื้อขายไม้ยางในราคาที่เหมาะสม และเ...

Read

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย 
ด้วยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทค...

Read

แบบสอบถาม เรื่อง การประสบปัญหาตู้คอนเทนเนอร์มีปริมาณไม่เพียงพอ 
ด้วยสมาคมฯ ได้รับแจ้งข้อมูลจากสมาชิก เรื่อง การประสบปัญหาตู้คอนเทนเนอร์มีปริมาณไม่เพียงพอต่่อความต้องการที่จะบรรจุสินค้าเพื่อส่งออกตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เนื่องจากการขยายตัวของความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และจากที่มีข่าวประเทศจีนได้มีการประกาศปิดป่า อาจจะทำให้แนวโน้มความต้องการเ...

Read

การอบรมด้านกฎหมายแรงงาน เรื่อง ครบเครื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหารงานบุคคลแบบมืออาชีพ 
ด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยกำหนดจัดการจัดอบรมด้านกฎหมายแรงงาน  เรื่อง ครบเครื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหารงานบุคคลแบบมืออาชีพ ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องหาดใหญ่  โรง...

Read

การประชุม พบปะ สังสรรค์เชื่อมสัมพันธไมตรี ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดระยอง 
ด้วย ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กำหนดจัดคณะเข้าพบปะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ด้านการพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมไม้ยางพารา กับ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และในวันเดียวกัน (ช่วงบ่าย) สมาคมฯจะร่วมกับ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาค...

Read

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป 
ด้วย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กำหนดจัดการฝึกอบรม โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  สำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ...

Read

ขอเชิญเข้าร่วมงานพาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่ 
ด้วยกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดจัดงานเปิดตัวสถาบัน NEA อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่องาน พาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เอ2 ชั้น22 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ให้เกียรติเป็...

Read

ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธงาน DELHI WOOD 2017 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธงาน DELHI WOOD 2017 และเดินทางไปเจรจาการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ณ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 5 มี.ค 2560   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งความจำนงไปที่สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย โทร. 0-7421-3419 ค่ะ...

Read

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง PEFC CoC Training and Workshop 
ด้วย สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับ สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการอบรม เรื่อง PEFC CoC Training and Workshop ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ...

Read

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม 
ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดตั้ง โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางแ...

Read

ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำไปเป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล 
ด้วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559 ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใช้ในการดำเนินการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำไปเป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งโครงการนี้จะมีการคัดเลือกผู้ประก...

Read

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อพัฒนาโครงการภายใต้กลไกเครดิตร่วม (JCM) 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อพัฒนาโครงการภายใต้กลไกเครดิตร่วม (JCM) Invitation to the meetings of developing greenhouse gas reduction project under Joint Crediting Mechanism (JCM)   ด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้กำหนดจัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ข...

Read

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points) 
จากการที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ประก...

Read

เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของ ฯพณฯ โจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา 
คุณนิกร นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และ คุณธนภณ เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของ ฯพณฯ โจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...

Read

กิจกรรมเจรจาการค้า ณ เมืองฉงชิ่ง-เฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2559 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย จัดคณะผู้แทนการค้าด้านไม้ยางพาราเพื่อขยายลู่ทางด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา และ Wood Pellet ณ เมืองเฉิงตู - ฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ยาง...

Read

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรูป 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การค้าผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรูป กับ สมาคมอุตสาหกรรมไม้ซุ่นเต๋อ (Shunde Association of Wood Insutry) ในการประชุมร่วมกันกับคณะผู้บริหารตำบลซุ่นเต๋อ เมืองฝูซาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ศาลากลาง จังหวัดสงขลา...

Read

การประชุม คณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย วาระปี 2559 - 2561 ครั้งที่ 2/2559 (3) 
นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยวาระปี 2559 – 2561 ครั้งที่ 2/2559 (3) ณ ร้าน Wine Village อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 11 มิ.ย. ที่ผ่านมา...

Read

การอบรม เรื่อง ข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามกฎหมายป่าไม้สำหรับอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ครั้งที่ 2 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงไม้อบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรม ประชุมชี้แจง เรื่อง ข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามกฎ...

Read

การสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อม สู่การรับรองมาตรฐานการจัดการผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราอย่างยั่งยืน PEFC-COC 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงไม้อบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรรับรองการจัดการป่าไม้ยั่งยืน (PEFC) เครือข่ายอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ (TFCC) จัดการสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อม สู่การรับรองม...

Read

   

 

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

กรกฏาคม 2562
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com