HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

   
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง พิเศษ เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๕๖ ข้อมูลจาก: ราชกิจจานุเบกษา (http://www.mratchakitcha.soc.go.th/index.html)...

Read

การประชุมร่วม และเจรจาการค้า ณ เมืองก้านโจว มณฑลเจียงซี สาธารรัฐประชาชนจีน  
ภาพกิจกรรมการประชุมร่วม และเจรจาการค้า ณ เมืองก้านโจว มณฑลเจียงซี สาธารรัฐประชาชนจีน ของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2560...

Read

ขอเชิญร่วมการจัดสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย 
ด้วยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๒  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทาง...

Read

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อมูลจาก: ราชกิจจานุเบกษา (http://www.mratchakitcha.soc.go.th/index.html)...

Read

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
ข้อมูลจาก: ราชกิจจานุเบกษา (http://www.mratchakitcha.soc.go.th/index.html)...

Read

คสช.ใช้ ม.44 ชะลอ 4 มาตราใน พรก.แรงงานต่างด้าว 6 เดือน 
พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยภายหลังการประชุม คสช. ว่า ที่ประชุมมีการหารือ เกี่ยวพระราชกำหนดการบริหารการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยมีมติให้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อชะลอการบังคับใช้ 4 มาตราในพระราชกำหนดดังกล่าว ได้แก่ มาตรา 101, 102, 119 และ 122 เพื่อให้นายจ้าง และ...

Read

การเข้าพบผู้แทนอียู เพื่อถามความเห็นของภาคเอกชน ต่อเรื่องการทำข้อตกลง FLEGT VPA 
ผู้แทนสมาคมฯ ร่วมเข้าพบผู้แทนอียู เพื่อถามความเห็นของภาคเอกชนต่อเรื่องการทำข้อตกลง FLEGT VPA ณ โรงแรมเซ็นทารา ลาดพร้าว...

Read

การพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างคณะสถาบันวิจัยยาง สาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์ และองค์กร World Wildlife Fund (WWF) จากสาธารณรัฐเมียนม่า สหรัฐอเมริกา และ ประเทศไทย 
การพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างคณะสถาบันวิจัยยาง สาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์ และองค์กร World Wildlife Fund (WWF) จากสาธารณรัฐเมียนม่า สหรัฐอเมริกา และ ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องกระจูด ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...

Read

การร่วมกิจกรรมออกบูธงาน Sylva Wood 2017 
ภาพกิจกรรมการร่วมออกบูธงาน Sylva Wood 2017 ของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2560 ณ Shanghai Expo Mart มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน...

Read

กยท. จับมือสมาคมธุรกิจไม้ยางฯ บริหารจัดการไม้ยางพารา 
  ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. ให้ความสำคัญในการสร้างมาตรฐานการซื้อขายไม้ยางในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยในแต่ละปีจะมีเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องโค่นยาง เพื่อดำเนินการปลูกใหม่อาจปลูกแทนด้วยยางพารา หรือไม้เศรษฐกิจอื่นหลา...

Read

กยท. พร้อมขับเคลื่อน จัดการไม้ยางพารา 
กยท. พร้อมขับเคลื่อน จัดการไม้ยางพารา กรุงเทพฯ--การยางแห่งประเทศไทย สร้างมาตรฐานการซื้อขายไม้ยาง ราคาเหมาะสม และเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับบริษัท กรีนพาราวู้ด จำกัด หารือการบริหารจัดการไม้ยางพารา มุ่งเน้นสร้างมาตรฐานการซื้อขายไม้ยางในราคาที่เหมาะสม และเ...

Read

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย 
ด้วยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทค...

Read

แบบสอบถาม เรื่อง การประสบปัญหาตู้คอนเทนเนอร์มีปริมาณไม่เพียงพอ 
ด้วยสมาคมฯ ได้รับแจ้งข้อมูลจากสมาชิก เรื่อง การประสบปัญหาตู้คอนเทนเนอร์มีปริมาณไม่เพียงพอต่่อความต้องการที่จะบรรจุสินค้าเพื่อส่งออกตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เนื่องจากการขยายตัวของความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และจากที่มีข่าวประเทศจีนได้มีการประกาศปิดป่า อาจจะทำให้แนวโน้มความต้องการเ...

Read

การอบรมด้านกฎหมายแรงงาน เรื่อง ครบเครื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหารงานบุคคลแบบมืออาชีพ 
ด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยกำหนดจัดการจัดอบรมด้านกฎหมายแรงงาน  เรื่อง ครบเครื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหารงานบุคคลแบบมืออาชีพ ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องหาดใหญ่  โรง...

Read

การประชุม พบปะ สังสรรค์เชื่อมสัมพันธไมตรี ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดระยอง 
ด้วย ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กำหนดจัดคณะเข้าพบปะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ด้านการพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมไม้ยางพารา กับ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และในวันเดียวกัน (ช่วงบ่าย) สมาคมฯจะร่วมกับ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาค...

Read

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป 
ด้วย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กำหนดจัดการฝึกอบรม โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  สำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ...

Read

ขอเชิญเข้าร่วมงานพาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่ 
ด้วยกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดจัดงานเปิดตัวสถาบัน NEA อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่องาน พาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เอ2 ชั้น22 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ให้เกียรติเป็...

Read

ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธงาน DELHI WOOD 2017 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธงาน DELHI WOOD 2017 และเดินทางไปเจรจาการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ณ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 5 มี.ค 2560   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งความจำนงไปที่สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย โทร. 0-7421-3419 ค่ะ...

Read

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง PEFC CoC Training and Workshop 
ด้วย สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับ สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการอบรม เรื่อง PEFC CoC Training and Workshop ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ...

Read

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม 
ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดตั้ง โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางแ...

Read

   

 

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

มิถุนายน 2567
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com