HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 

   
งานTIFF2012  
...

Read

การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ปี2555 
...

Read

กิจกรรมจัดคณะดูงานต่างประเทศ ปี2555 
...

Read

การเสวนาผลิตภัณฑ์ไม้ไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี2554 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและศูนย์เทคโนโลโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห้งชาติ ร่วมกับสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย...

Read

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วม ด้านไม้ยางพารา มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 2/2554 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะกรรมการร่วมด้านไม้ยางพารา มาเลเซีย-ไทย (Malaysia-Thailand Heavea wood Committee : MTHC) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ที่ กทม.  ต้องการสรุป ผลการประชุม ติดต่อได้ที่  tpa2553@hotmail.com...

Read

การสัมนาชี้แจงโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มไม้ยางพารา ปี2554 
...

Read

การอบรมเพื่อเสริมทักษะบุคลากรในอุตสหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ปี2553 
...

Read

ความร่วมมือกับต่างประเทศ ปี2553 
...

Read

สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ปี2553 
...

Read

กิจกรรมสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ปี2553 
...

Read

การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยและการประชุมคณะกรรมการครั้งที่2 ปี2553 
...

Read

มีการตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของอุตฯแปรรูปไม้ยางพาราแล้ว 
    เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 53 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน จำนวน 19 คน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ยางพารา      โดยมี ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน...

Read

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ครั้งที่1 ปี2553 
...

Read

ศึกษาดูงาน ปี2553 
...

Read

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่1 ปี2553 
...

Read

โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่ายวิสหกิจอุตสหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้และเครื่องเรือน (lndustrial Cluster Development)ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี2553 
...

Read

ความร่วมมือกับต่างประเทศ ปี2552 
...

Read

สมาพันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมไม้ประเทศไทย ครั้งที่5 ปี2552 
...

Read

ข้อสรุป !!! ปัญหาความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บภาษีเงินได้ล่วงหน้าจากการขายสินค้าเกษตรตามแบบ ภงด.93  
     ที่ประชุมคณะกรรมการภาษีอากรครั้งที่ 2/2552/6 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2552  ได้พิจารณาคำชี้แจงของกรมสรรพากร และ ยืนยันว่าสถานประกอบการไม่ต้องนำส่งภาษีแทนเกษตรกรเนื่องจากกรมสรรพากรยืนยันว่าหน้าที่ ในการชำระและการนำส่งภาษีเป็นของเกษตรกรผู้มีเงินได้ตามเกณฑ์ที่จะต้องเสียภ...

Read

ข่าวประชาสัมพันธ์ !!! ไต้หวันกำหนดหีบห่อไม้จะต้องผ่านการตรวจกักกันศัตรูพืชก่อนนำเข้า 
ด้วย กรมการตรวจกักกันโรคพืชและสัตว์ของไต้หวัน แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป หีบห่อไม้ที่ใช้บรรจุสินค้า จะต้องผ่านการรมด้วย Methyl Bromide หรือ ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อกำจัดศัตรูพืช มิฉะนั้นจะต้องถูกกักไว้และดำเนินการกำจัดศัตรูพืชหรือทำลายหีบห่อ หรือ ส่งหีบห่อพร้อมทั้งสินค้ากลับไปยัง...

Read

   

 

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8

 

คลิก สมัครสมาชิก
 
   
ข้อมูล E Tree กรมป่าไม้
 
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

กันยายน 2562
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com